Thiết bị xác thực đa phương thức giúp tăng cường bảo mật