Việt Nam lần đầu ứng cử vào vị trí thẩm phán Tòa án Quốc tế về Luật Biển789BET-